GGz Centraal heeft dit jaar bij ZonMw een subsidie aangevraagd samen met gemeenten, ambulancevervoer, politie, Zorgbelang Gelderland/Utrecht, GGD-en en andere ketenpartners in het kader van ‘Passend Vervoer voor personen met verward gedrag’. De aanvraag is door ZonMw gehonoreerd. Dat betekent vanaf september 2018 een pilot ‘passend vervoer’ onder verantwoordelijkheid van GGz Centraal van start kan gaan. De pilot geldt voor het verzorgingsgebied van GGz Centraal. Dat wil zeggen voor de regio’s Eemland, Gooi en Vechtstreek, Veluwe & Veluwe Vallei en Flevoland.

GGz Centraal heeft ervoor gekozen afspraken te maken met de ‘GGZ Vervoersdienst’ als vervoerder in deze pilot voor heel GGz Centraal. Een en ander betekent dus dat de ‘GGZ Vervoersdienst’ voor het hele verzorgingsgebied van GGz Centraal werkt.

Achtergrond

Voor mensen met verward gedrag die in crisis geraken, maar ook voor hun naasten, is een confrontatie met de politie soms zeer ingrijpend, niet passend en onnodig stigmatiserend. Vervoer met een politieauto naar of van een ggz-instelling draagt meestal niet bij aan herstel. Ambulancevervoer is vooral ingericht voor somatisch zieke patiënten en sluit ook niet volledig aan bij de situatie van een angstige of verwarde patiënt. Daarom is het zo belangrijk om ‘passend vervoer’ te regelen. Dit vervoer moet ook zoveel mogelijk aansluiten bij de problematiek en behoeften van de persoon die wordt vervoerd. We gaan daarbij zoveel mogelijk uit van zijn of haar eigen kracht en eigen mogelijkheden.

De afspraken zijn dat vanaf september het vervoer van verwarde persoon vóór en ná een crisisbeoordeling ‘getriageerd’ wordt door de crisisdienst van GGz Centraal. Deze heeft vervolgens de keuze uit vijf opties. Daarbij heeft de crisisdienst altijd voor ogen díé optie te kiezen die passend is bij de situatie van de patiënt.

In deze pilot zal er regelmatig een evaluatieoverleg plaatsvinden tussen alle betrokken partijen bij de uitvoering van dit project. Dit om zo goed mogelijk bij te sturen op zaken als ‘wat ging er goed’ en ‘wat juist niet’.