Algemene dienstverleningsvoorwaarden van de besloten vennootschap
GGZ Vervoersdienst B.V. (hierna: GGZV), statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudend te Utrecht aan de Proostwetering 41, KvK-nummer 71985727, geldend vanaf 1 november 2022

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

⦁ GGZV: de opdrachtnemer die op basis van deze voorwaarden werkzaamheden verricht;
⦁ Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van GGZV voor betrouwbaar en passend vervoer van personen, met name met een psychiatrisch-medische indicatie;
⦁ Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen GGZV en de opdrachtgever;
⦁ Rit: elke individuele vervoersrit waaraan in het kader van de overeenkomst door GGZV uitvoering wordt gegeven;
⦁ Geplande rit: een rit uitgevoerd door GGZV die meer dan 24 uur voor het uitvoeren is aangevraagd door de opdrachtgever;
⦁ Ongeplande rit: een rit uitgevoerd door GGZV die binnen 24 uur na de aanvraag door de opdrachtgever uitgevoerd moet worden
⦁ Reservering: de door of namens de opdrachtgever telefonisch of per e-mail aangevraagde rit
⦁ Cliënt: degene te wiens behoeve de rit is aangevraagd en die feitelijk wordt vervoerd
⦁ Aanvrager van de rit: een medewerker van de opdrachtgever die als betrokkene bij de cliënt de ritaanvraag doet
⦁ Begeleider: degene die namens GGZV de cliënt begeleidt
⦁ Schriftelijk: vastlegging op papier of langs elektronische weg
⦁ Dag: kalenderdag

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met GGZV bestaande rechtsbetrekkingen. Deze voorwaarden gelden zowel voor door GGZV gedane aanbiedingen als voor GGZV geaccepteerde orders, als voor met GGZV gesloten overeenkomsten.
2. Door toestemming of opdracht wordt de opdrachtgever geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen GGZV en een derde, indien die derde door GGZV bij de uitvoering van de overeenkomst tussen GGZV en de opdrachtgever wordt betrokken. Ook de derde kan – indien deze rechtstreeks door de opdrachtgever wordt aangesproken – jegens de opdrachtgever een beroep doen op deze voorwaarden.

Artikel 3 Wijzigingen/afspraken met personeel en/of derden

1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen GGZV en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Worden wijzigingen doorgegeven op andere wijze, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.
2. Afspraken en/of overeenkomsten met personeel van GGZV en/of door GGZV ingeschakelde derden binden GGZV niet, tenzij de directie van GGZV deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 Informatie website

GGZV spant zich in om al hetgeen zij op haar website vermeldt volledig, juist en nauwkeurig te laten zijn. GGZV geeft hiervoor echter geen garanties.

Artikel 5 Offertes

1. GGZV brengt een offerte schriftelijk uit. De geldigheid van iedere offerte is beperkt tot 1 maand na dagtekening van de offerte.
2. De offerte wordt gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte geldende prijzen en specificaties.
3. De offerte vermeldt een opgave van de prijsfactoren.
4. Iedere offerte van GGZV is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
5. Indien de offerte door de opdrachtgever wordt aanvaard behoudt GGZV zich het recht voor om binnen vijf dagen na ontvangst van deze aanvaarding haar aanbod te herroepen.

Artikel 6 Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (mondeling, per e-mail, of anderszins) door de opdrachtgever van het aanbod van GGZV. Na acceptatie zendt GGZV de opdrachtgever een bevestiging. Voor het geval GGZV geen opdrachtbevestiging zendt komt de overeenkomst eveneens tot stand doordat GGZV met de uitvoering ervan begint.
2. Iedere partij draagt zijn eigen kosten met betrekking tot de voorbereiding, de onderhandeling en de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen.
3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever op grond van door GGZV in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijft.
4. GGZV is steeds gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever overgaat tot gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 7 Overeenkomst voor bepaalde tijd

1. Indien de overeenkomst niet slechts voorziet in de uitvoering van een enkele rit, maar voor een bepaalde duur is aangegaan, wordt die overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst conform het bepaalde in de volgende leden tijdig is opgezegd.
2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.
3. Opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan slechts plaatsvinden tegen het einde van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
5. Indien de opzegging niet tijdig plaatsvindt, eindigt de overeenkomst tegen de eerst mogelijke einddatum.

Artikel 8 Overeenkomst voor onbepaalde tijd

1. Indien een overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan deze worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
2. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand.

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Reserveringen kunnen plaatsvinden 24 uur per dag, zeven dagen per week. Bij reserveringen dient een redelijke vooraanmeldtijd in acht te worden genomen.
2. De opdrachtgever zal GGZV steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen bij eventuele door GGZV nader op te vragen gegevens/stukken.
3. De opdrachtgever garandeert dat GGZV over alle informatie en faciliteiten beschikt die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht ten tijde van de reservering opgave te doen van een geldig ophaal- en bestemmingsadres. Gedurende de rit zal nimmer van het bestemmingsadres worden afgeweken.
5. Ritten worden uitgevoerd van en naar de overeengekomen instelling van de opdrachtgever, dan wel vanaf de locatie waar de cliënt woonachtig is of waar hij verblijft. Het vervoer is niet bestemd voor vrijetijdsbesteding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Eventuele klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking daarvan schriftelijk aan GGZV gemeld te worden. Deze melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat GGZV in staat wordt gesteld om zo snel en adequaat mogelijk te reageren. De mogelijkheid om een klacht in te dienen vervalt in ieder geval 30 dagen na het tijdstip waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 10 Annulering van vervoer

1. De opdrachtgever staat er voor in dat de cliënt op het overeengekomen tijdstip gereed is voor vertrek. Indien dit niet het geval is, is GGZV gerechtigd de kosten voor de vertragings- of wachttijd in rekening te brengen en – indien de omstandigheden dat rechtvaardigen – de rit te annuleren zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde prijzen en/of andere compensatie.
2. De opdrachtgever kan een geplande rit tot 24 uur voor aanvang daarvan kosteloos annuleren. Indien de opdrachtgever de rit binnen 24 uur annuleert, zal het starttarief van de rit in rekening worden gebracht.
3. Annulering van ongeplande ritten is kosteloos tot het moment dat medewerkers van GGZV onderweg zijn naar de ophaallocatie. Bij annulering na vertrek van de medewerkers wordt het starttarief in rekening gebracht. Begeleiders vertrekken maximaal 150 minuten voor de afgesproken ophaaltijd.

Artikel 11 Verplichtingen van GGZV

GGZ neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de ritten en draagt zorg voor de aanwezigheid van vakbekwaam personeel en/of begeleiding.

Artikel 12 Prijzen

4. Alle door GGZV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. De door GGZV opgegeven prijs voor de door haar te verrichten diensten hebben uitsluitend betrekking op de in de overeenkomst opgegeven specificatie.
5. De prijs wordt berekend aan de hand van de in de overeenkomst overeengekomen periode, tarief en valuta.
6. De door GGZV opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder de CAO, looncomponenten en wettelijke heffingen.

Artikel 13 Prijswijzigingen/indexering

1. GGZV is gerechtigd de prijzen jaarlijks te indexeren conform de door het CBS Dienstenprijzen (commerciële dienstverlening en transport) vrijgegeven prijsindexcijfers.
2. GGZV maakt haar voornemen tot prijsverhoging schriftelijk kenbaar aan de opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zoals bedoeld in artikel 7, is GGZV steeds gerechtigd de overeengekomen prijzen tegen het einde van de overeengekomen duur te wijzigen. GGZV zal uiterlijk drie maanden voor het einde van de overeengekomen duur schriftelijk van de prijswijziging mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de opdrachtgever geacht met de prijswijziging te hebben ingestemd.
4. Indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke opdracht is GGZV gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien wijziging van de opdracht leidt tot verruiming/aanpassing van de dienstverlening.
5. Indien de opdrachtgever de omvang van de dienstverlening vermindert zal dit slechts worden beschouwd als minderwerk voor zover daaruit minder kosten ontstaan.
6. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren, die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden berekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst prijsbepalende factoren.

Artikel 14 Betalingstermijn

1. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zullen per maand worden gefactureerd, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
2. Betaling dient plaats te vinden binnen 35 dagen na factuurdatum op een door GGZV aan te wijzen bankrekeningnummer.
3. Bij niet tijdige betaling is vanaf de vervaldag van de factuur over het openstaand bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of van een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de betreffende factuur tot aan de dag der algehele voldoening.
4. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is GGZV tevens bevoegd zonder sommatie en/of ingebrekestelling het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te annuleren, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
5. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot betaling van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
6. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen een door GGZV toegezonden factuur schort dat de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Verrekening is niet toegestaan.
7. Alle kosten vallend onder een eventueel gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, daaronder begrepen de kosten van beslag, proceskosten, de kosten van een faillissementsaanvraag zijn voor rekening van de opdrachtgever. Daarenboven is de opdrachtgever de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag.

Artikel 15 Verbod op rechtstreekse arbeidsverhouding met chauffeurs

1. Het is de opdrachtgever verboden om tijdens en tot één jaar na de beëindiging van de overeenkomst een of meer chauffeurs die voor GGZV werkzaam zijn in dienst te nemen, hiertoe een poging te ondernemen of daarbij op enigerlei wijze bemiddelend op te treden.
2. De opdrachtgever die in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid is GGZV een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 is de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 200,00 per dag of een gedeelte daarvan verschuldigd zolang als de overtreding als bedoeld in lid 1 voortduurt en deze ondanks sommatie niet is gestaakt.
4. Indien de schade als gevolg van een handeling als bedoeld in dit artikel meer bedraagt dan het bedrag bedoeld in lid 2 of lid 3, komt de daadwerkelijk geleden schade voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16 Overmacht

1. Ingeval van overmacht kan GGZV de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
2. GGZV zal nimmer kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan de op haar rustende verplichtingen heeft kunnen voldoen.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van GGZV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, ziekte van personeel van GGZV, pandemie, werkstaking, stagnatie in de bedrijfsvoering of andere ernstige verstoringen in het bedrijf van GGZV, oorlogstoestand en oorlogsdreiging.
4. Indien bij het intreden van de overmacht GGZV al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kon voldoen, is zij gerechtigd hetgeen zij reeds heeft verricht aan de opdrachtgever afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.
5. Indien de overmacht meer dan 2 maanden heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat GGZV tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van GGZV is beperkt tot hetgeen in dit artikel staat vermeld.
2. GGZV zorgt tijdens de rit voor de aanwezigheid van vakbekwaam personeel en/of begeleiding.
3. GGZV spant zich optimaal in om de ritten veilig te laten verlopen.
4. De aansprakelijkheid van GGZV is beperkt tot de overeengekomen dienstverlening.
5. GGZV heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van GGZV blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeraar dekking verleent, vermeerderd met het eigen risico.
6. GGZV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een cliënt, ook indien dit – behoudens opzet of een bewuste roekeloosheid van GGZV – het gevolg is van enige vorm van nalatigheid van personeel of begeleiding in dienst van GGZV.
7. GGZV is niet aansprakelijk voor het verlies van geldstukken, verlies of beschadiging van verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, andere sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.
8. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid als bedoeld in artikel 8:1158 BW is de aansprakelijkheid van GGZV ingeval van dood of letsel als bedoeld in artikel 8:1147 BW of ingeval van verlies, beschadiging of vertraging van de bagage van de cliënt op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot het bij of krachtens de op grond van artikel 8:1157 BW dan wel de op grond van dit artikel uitgevaardigde AMVB bepaalde bedragen.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen GGZV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Nietigheid

1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2. Indien GGZV niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangd houdt dit niet in dat GGZV afziet van haar rechten om in een voorkomend geval wel strikte naleving daarvan te verlangen.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd en die mochten zijn ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om een voorziening in kort geding te vragen, worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

Meer informatie of reageren kan op:

Proostwetering 41
3543 AC Utrecht
Telefoon: 088-11 23 900
E-mail: info@ggzv.nl